תקנון האגודה

תקנון 'המפלצת' – אגודה שיתופית בע"מ

סוג האגודה – אגודת צרכנית/אגודה למתן שירותים
פרק א' – פרטים על האגודה
שם האגודה
1. שם האגודה: המפלצת- אגודה שיתופית בע"מ
 
מען האגודה
2. משרדה הרשום של האגודה: רח' צ'ילה 8 קריית יובל, ירושלים
3. מטרות:
א. לארגן את חברי הקואופרטיב בדרך של שיתוף ועזרה הדדית לשם שיפור מצבם החברתי, הכלכלי והתרבותי.
ב. לפעול בהתאם לעקרונות התנועה הקואופרטיבית העולמית.
ג. לקדם כלכלה דמוקרטית, להפיץ ידע ולקדם פעילות הסברתית בנושא ההתארגנות הקואופרטיבית;
ד. ליצור ולקדם שיתופי פעולה בין קואופרטיבים;
ה. לתמוך בקידומם של עסקים קואופרטיביים.
ו. ריכוז פעילות חברתית, קהילתית ותרבותית בירושלים בכלל ובשכונת קרית יובל בפרט
ז. להקים בר-קפה, עסק למכירת משקאות ומזון במחירים הוגנים
ח. קיום מערכות שיווק מתקדמות
 
 
פרק ב' – הגדרות
4. בתקנון זה לביטויים הרשומים מטה מובן כמפורט להלן:
א. תקנון – תקנון האגודה, לפיו נרשמה ואשר אושר על ידי הרשם.
ב. הרשם – רשם האגודות השיתופיות.
ג. הפקודה – פקודת האגודות השיתופיות 1933
ד. החוק – הפקודה על כל תקנותיה, צוויה וכלליה או כל חוק אחר הבא במקומה, לרבות כל תיקון שלהם.
ה. תקנות – תקנות שהותקנו על ידי שר העבודה על פי הפקודה או עלפי כל חוק אחר שיבוא במקומה.
 
פרק ג' – סמכויות
5. האגודה היא תאגיד כשר ומוסמך לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. מבלי גרוע מכלליות האמור לעיל, תהא האגודה מוסמכת לעשות, בכפוף להגבלות הקבועות בדין והוראות תקנון זה, את הפעולות להלן:
א. לפעול כתאגיד, כשיר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית וכן להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן;
ב. ללוות, להשיג ולהבטיח כל תשלום וכל התחייבות בצורה ובתנאים שתמצא לנכון, לרבות מתן ערבויות, שעבודים מכל מין וסוג שהוא לגבי כל נכסיה או חלק מהם ולפדותם; להלוות כספים, ליתן אשראי, לערוב לחובות והתחייבויות של אחרים והכל בתנאים שתמצא כמתאימים.
ג. להיות בעלת שליטה ואו בעלת ענין בכל צורה, אופן ושיעור שהם בתאגידים עסקיים ו/או בתאגידים ארגוניים, מנהליים, כלכליים, תעשייתיים, כספיים, מסחריים וכיו"ב ו/או בזכויות בנכסים מניבים נדים ושאינם נדים.
ד. לפעול באורח כלכלי, מסחרי, משפטי, טכני, ארגוני ומנהלי במסגרת מטרותיה ובתנאי כי הכל יעשה באורח ההולם את תקנון האגודה ואת עקרונות התנועה הקואופרטיבית;
ה. לייסד ו/או להקים ו/או לאגד, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, תאגידים מכל סוג שהוא בתחומים ו/או הפעולות דלעיל, או הנגזרים מהם.
ו. לרכוש, למכור, לקבל, לייבא, לחכות, להחכיר, לשכור, להשכיר, לספק, להעביר, לשעבד ולמשכן וכן לעשות כל פעולה ביחס ובקשר לנכסים נדים ושאינם נדים ולזכויות בנכסים אלה והכל – בהתאם ובכפוף לעקרונות התנועה הקואופרטיבית.
ז. לעסוק בכל עסק, שהאסיפה הכללית תמצא אותו מועיל לאגודה או לחבריה;
ח. לעשות כל הדרוש והמועיל לאגודה ולחבריה לשם השגת מטרות האגודה ולעסוק בכל דבר שיהי בו מן התועלת והסיוע, הישיר או העקיף להגשמת מטרותיה, כולן או מקצתן.
 
פרק ד' – כשירות חברים וחברות באגודה:
6. חברי האגודה יהיו:
א. החתומים על הבקשה לרישום האגודה;
ב. יחידים ותאגידים המתקבלים מפעם לפעם כחברים, בהתאם להוראות תקנון זה.
7. תנאי סף לחברות באגודה:
א. חתימה על בקשה להתקבל כחבר באגודה;
ב. חתימה על הצהרת תמיכה באגודה ובמטרותיה;
ג. רכישת מניה.
8. תהליך קבלת חברים.
א. כל המבקש להתקבל כחבר באגודה, יגיש בקשה וכתב התחייבות חתום על ידו בנוסח הבא:
"אני _____________בעל ת.ז. _____________ שכתובתי __________ מתבקש בזה להתקבל חבר ב"________ – אגודה שיתופית בע"מ.
 
אם אתקבל כחבר באגודה, הנני מתחייב למלא אחר הוראות תקנון האגודה. הנני מסכים, כי כל הרשום בספרי האגודה יחייב אותי בקשר לכל ענין הנוגע לחובותיי כלפי האגודה או לתביעותיי מהאגודה. אני מתחייב שלא לפעול בניגוד לעקרונות האגודה, בניגוד לעקרונות התנועה הקואופרטיבית, או בניגוד לאינטרסים של האגודה. אני מצהיר, כי הוראות תקנון האגודה ידועות לי".
ב. הבקשה וכתב ההתחייבות יוגשו להנהלה, אשר רשאית לאשר את הבקשה. החליטה ההנהלה שלא לאשר את הבקשה, תועבר הבקשה לדיון באסיפה הכללית של האגודה – בעת כינוסה, לא יאוחר מאחת לשנה.
ג. האסיפה הכללית, בהצבעה של רוב חברי האגודה, רשאית לסרב קבלת חבר באם קיים חשש ממשי שחברותו תפגע באגודה או במטרותיה.
ד. זכויות החבר וחובותיו הן אישיות ואינן ניתנות להעברה או לביצוע על ידי מיופה כח.
9. פקיעת חברות באגודה
א. חברות של חבר אגודה, פוקעת, לפי העניין:
1. במותו של החבר;
2. עם הוצאת החבר מהאגודה, על פי הוראות תקנות אלה;
3. עם פרישתו מהאגודה מרצון, על פי הוראות תקנות אלה;
10. עזיבת האגודה
א. חבר המבקש להפסיק את חברותו באגודה יודיע על כך בכתב להנהלה.
ב. החברות תפסק בתום 60 יום מיום שנמסרה ההודעה כאמור, בתנאי שאותו חבר פרע את כל חובותיו לאגודה. במהלך 60 יום ובטרם נכנסה הודעת הפסקת החברות לתוקף, יהא רשאי החבר להודיע בכתב כי הינו מבטל את ההודעה בדבר הפסקת חברותו. עד למועד היציאה לא יחול כל שינוי במעמדו של החבר כאמור לכל דבר ועניין.
ג. למרות האמור לעיל, רשאית ההנהלה להחליט לפי שיקול דעתה או לפי בקשת החבר, כי החברות תפקע לפני תום תקופת 60 הימים, ומשנתנה ההנהלה החלטתה כאמור, תפקע החברות ביום שהחליטה ההנהלה.
ד. מסר חבר בקשה להפסקת חברותו, תהא רשאית האגודה על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקזז חובותיו של החבר לאגודה מתוך כספים וזכויות אחרות המגיעות לחבר מאת האגודה
11. הוצאת חבר מהאגודה
אלו העילות להפסקת חברותו של חבר באגודה:
א. החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו או אינו ממלא את חובותיו או את התחייבויותיו כלפיה.
ב. החבר נהג שלא ביושר כלפי האגודה או גורם לה רעה או פוגע בענייניה או בענייני חבריה או בעקרונות הקואופרציה או פועל בניגוד למטרות האגודה, הכול לרבות על דרך של מחדל;
ג. כל עילה אחרת להוצאת חבר מהאגודה כמפורט בפקודה או בחוק או בתקנות.
ד. קבעה ההנהלה או האסיפה כי נוצרה לגבי חבר עילה להוצאה, מהעילות המפורטות לעיל, תמסור ההנהלה או האסיפה לחבר הודעה מנומקת על כך בכתב.
ה. ההחלטה להפסקת חברותו של חבר באגודה, היא בסמכות האסיפה הכללית ובלבד שבאסיפה הכללית שתכונס ישתתפו לפחות מחצית מחברי האגודה והצביעו בעד הוצאת החבר לפחות שני שליש מהחברים שהשתתפו בהצבעה. ההצבעה תהא חשאית.
ו. האסיפה הכללית לא תחליט להפסיק חברותו של חבר האגודה בטרם ניתנה לאותו חבר הזדמנות נאותה להציג את עמדתו ולטעון את טענותיו בפניה.
ז. יציאתו של חבר מהאגודה, או הוצאתו מהאגודה, לא תפגע בזכותה של האגודה לפעול ולנקוט כנגדו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לגביית כל החובות או להשבת כל הכספים המגיעים לה מהחבר על פי דין לרבות בדרך של קיזוז חובותיו כנגד כספים וזכויות המגיעים לו מאת האגודה, בין אם הנובעים מחברותו באגודה או אחרת.
12. פנקס חברי האגודה:
א. האגודה תנהל פנקס חברים ובו יהיה רשום כל חבר מחברי האגודה.
ב. פנקס החברים יהיה במשרדי האגודה.
ג. חבר המעוניין לעיין בפנקס החברים יגיש בקשה להנהלה.
ד. פנקס חבר האגודה יכלול את הפרטים של כל חבר, הרשום בו, כדלהלן:
1. השם הרשמי והמלא של החבר;
2. מס' ת.ז. של החבר;
3. מען החבר;
4. כתובת דוא"ל;
5. תאריך תחילת חברותו של החבר באגודה;
6. (כמות המניות המוחזקות על-ידי כל חבר ומספרן הסידורי;
7. סכום התשלום ששילם החבר בגין רכישת המניה;)
8. תאריך הפסקת חברותו של החבר באגודה, אם חברותו הופסקה;
9. חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה.
ה. זכות חבר אגודה לעיון ולקבלת מידע:
לחברי האגודה תהא זכות עיון במסמכי האגודה, למעט במסמכים שההנהלה תקבע, כי חל לגביהם חיסיון מטעמים של הגנת הפרטיות, אינטרס כלכלי, או הגנת סודיות על פי דין.
 
פרק ה' – מניות האגודה, הונה, כספים וחשבונות ושימוש ברווחים
 
13. הון האגודה
לאגודה אין הון מניות.
14. חובות החברים
א. חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה לרבות במקרה של פירוק האגודה, חובות שוטפים והתחייבויות עתידיות, בסכום שהשקיע בהון האגודה בלבד.
15. שנת הכספים
א. שנת הכספים באגודה תחל ביום 1 בינואר לכל שנה ותסתיים ביום 31 בדצמבר של אותה שנה.
ב. פנקסי ורישומי האגודה או כל ספרי הנהלת חשבונות וכמו כן הדוחות הכספיים השנתיים של האגודה יערכו בהתאם לכללים חשבונאים נאותים ומקובלים, לפי הוראות או הנחיות הרשם ובכפוף לכל דין, ויהיו באחריותה של ההנהלה.
ג.. פנקסי האגודה וספרי חשבונותיה יבוקרו על-ידי רואה החשבון המבקר של האגודה.
16. קרן שמורה
א. האגודה תנהל קרן שמורה ותפריש מרווחיה לקרן זו בהתאם להוראות החוק, הפקודה והתקנות.
ב. כספי הקרן השמורה אינם מיועדים לחלוקה בין חברי האגודה.
ג. הקרן השמורה תשמש לפיתוח עסקי האגודה, סיוע לאגודות בעלות מטרות דומות, לקידום קואופרטיבים ועקרונות התנועה הקואופרטיבית.
17. חלוקת עודפים ורווחים
א. לאחר הפרשה לקרן שמורה העודפים והרווחים ישמשו לשם פיתוח עסקי האגודה ולא יחולקו דיווידנדים לחברים.
 
פרק ו' – רשויות האגודה
18. האסיפה הכללית
כללי
א. הרשות העליונה באגודה הנה האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה, את דרכי פעולתה, היא תחליט בכל הנושאים העקרוניים, הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות הפקודה, החוק ותקנון זה.
ב. באסיפה הכללית חברים כל חברי האגודה.
ג. לכל חבר קול אחד.
ד. האסיפה הכללית תבחר את ההנהלה אחת לשנה.
ה. באסיפה כללית שנתית, תמסור ההנהלה דין וחשבון על פעולותיה ומעשיה בשנה החולפת וכל פרט רלוונטי על מצב האגודה והאסיפה תדון בדו"ח שהוגש.
ו. האסיפה הכללית רשאית להחליט על הקמת ועדות, אליהן יואצלו חלק מסמכויות האסיפה.
ישיבות האסיפה הכללית
ז. הזמנה לאסיפה כללית וסדר יומה של האסיפה ישלחו לחברים באמצעות הדוא"ל, לפחות שבעה ימים לפני מועד האסיפה. במידה וקיים חבר שאין ברשותו דוא"ל, הזמנה תישלח אליו בדואר רגיל לפחות שבעה ימים לפני מועד האסיפה.
ח. חבר ההנהלה יפתח את אסיפת החברים וינהל את בחירת יו"ר האסיפה ומזכיר האסיפה.
ט. בישיבות האסיפה הכללית ירשם פרוטוקול על-ידי חבר שימונה למטרה זו על-ידי יו"ר האסיפה. הפרוטוקול יכלול את רשימת החברים הנוכחים וייחתם ע"י יו"ר האסיפה.
י. אסיפה כללית שנתית רגילה תכונס כל שנה על-ידי ההנהלה וזאת לא יאוחר מתום שבעה חודשים מתום שנת הכספים של האגודה.
יא. לא יתחיל דיון באסיפה הכללית, אלא אם בשעה שפתח אותה יו"ר האסיפה נכחו בה רוב החברים באגודה. למרות האמור לעיל, באם עלה מספר החברים באגודה על 120, יחשב מנין חברים חוקי לאסיפה, באם נכחו בה 30% מן החברים.
יב. לא היה מנין חוקי במועד שנקבע מלכתחילה בהזמנה לאסיפה, לקיום האסיפה הכללית, אזי תדחה האסיפה הכללית בשבוע אחד ותתקיים באותו מקום ובלבד שצוין מועד האסיפה הנדחית בהזמנה, אלא אם נקבע מועד אחר מלכתחילה בהזמנה ובלבד שלא יעלה על 30 יום. האסיפה הכללית הנדחית, תהיה חוקית, בכל מניין חברים. באם מתקיימת אסיפה באמצעות האינטרנט, יוגדר פרק זמן מראש, אשר הצבעה בו תחשב כשהתתפות באסיפה, בהתאם לכללים לעיל.
יג. ההנהלה רשאית לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין, וזאת במתן הודעה לנציגי החברים באגודה לפחות 15 יום מראש בדואר אלקטרוני.
יד. ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית בתוך 21 יום מיום קבלת דרישה בכתב מאת הרשם או מאת עשרים אחוז מן החברים, בעלי ותק של 3 חודשים לפחות כחברי האגודה.
טו. לא זימנה ההנהלה אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור לעיל, רשאי הדורש, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי ההנהלה. כונסה אסיפה כללית לפי סעיף זה, תכסה האגודה את ההוצאות הסבירות שהוציא הדורש וחברי ההנהלה האחראים לאי כינוסה חייבים להשיבן לאגודה.
טז. באם לא נקבע אחרת, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות החברים המשתתפים בהצבעה.
יז. במניין הקולות המצביעים באסיפה הכללית יובאו בחשבון רק קולות המצביעים "בעד" או "נגד" ההחלטה.
יח. ההצבעה באסיפה הכללית תהא בהרמת ידיים. 30% מהמשתתפים בדיון רשאים לדרוש כי ההצבה תהא שמית, או שתנוהל הצבעה חשאית. למרות האמור לעיל, החלטות בנושאים פרסונליים, יעשו בהצבעה חשאית, למעט באם עסקינן בהתמודדות על תפקיד וקיים מועמד אחד בלבד, אזי ניתן לאשרו בהצבעה גלויה.
יט. באם מספר חברי האגודה יעלה על 100, ניתן יהיה לערוך אסיפה כללית באמצעים אלקטרוניים, אם וכאשר אלה יאושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות.
19. הנהלה
א. ההנהלה תורכב משלושה עד אחד עשר חברי האגודה, אשר יבחרו אחת לשנה על-ידי האסיפה הכללית.
ב. ההנהלה תפעל על בסיס שוטף לקבלת החלטות וניהול האגודה, על כל פעילויותיה.
20. ועדות
א. ההנהלה רשאית להאציל מסמכויותיה לועדות המורכבות מחברי ההנהלה ומחברי האגודה, כפי שתמצא לנכון.
ב. ההנהלה רשאית מעת לעת לבטל כל סמכות שהואצלה כאמור לעיל.
21. נושא משרה חב חובת אמונים לאגודה וינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה:
א. ימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו באגודה לבין מילוי תפקיד אחר שלו או לבין ענייניו האישיים.
ב. ימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי האגודה.
ג. ימנע מניצול הזדמנות עסקית של האגודה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו או לאחר.
ד. יגלה לאגודה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לענייניה שבאו לידיו בתוקף מעמדו באגודה.
22. האגודה רשאית לאשר פעולה מהפעולות המנויות בסעיף לעיל ובלבד שנתקיימו כל התנאים האלה:
א. נושא המשרה פועל בתום לב והפעולה או אישורה אינן פוגעות בטובת האגודה.
ב. נושא המשרה גילה לאגודה, זמן סביר לפני המועד לדיון באישור, את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
23. ההנהלה תסמיך לחתום בשם האגודה לפחות אחד מחברי ההנהלה, וכן תוכל להסמיך לחתום בשם האגודה גם מבין אלה שאינם חברי הנהלה.
24. חתימותיהם של שניים לפחות מבין בעלי זכות החתימה, בצירוף חותמת האגודה או על גבי שמה המודפס תחייבנה את האגודה לכל דבר ועניין.
25. ההנהלה תודיע בכתב תוך ארבעה עשר יום מיום מתן ההסמכה, לרשם את שמות המוסמכים לחתום בשם האגודה.
26. חובות נושא משרה
א. נושא משרה חב כלפי האגודה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור.
ב. מינוי חבר הנהלה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או שהוא בעל כשירות מקצועית לפי חוק החברות, אין בו כדי לשנות מן האחריות המוטלת עליו ועל שאר חברי ההנהלה, על פי כל דין.
27. פטור, שיפוי וביטוח
א. בכפוף להוראות כל דין, רשאית ההאגודה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
ב. בכפוף להוראות הדין, רשאית ההאגודה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:
1. הפרת חובת זהירות כלפי ההאגודה או כלפי אדם אחר.
2. הפרת חובת אמונים כלפי ההאגודה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת ההאגודה.
3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.
4. כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.
28. בכפוף להוראות כל דין, האגודה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הוועד המנהל צפויים לאור פעילות ההאגודה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שההנהלה קבעה כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הוועד המנהל צפויים לאור פעילות האגודה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הוועד המנהל קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.
29. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההאגודה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה.
30. התחייבות לשיפוי או שיפוי, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה באגודה, כדלקמן:
א. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.
ב. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; בתקנה זו – "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" – משמעו סגירת התיק לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (בתקנת משנה זו – "חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי; "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
ג. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי האגודה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
ד. כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.
 
פרק ז'- שינוי תקנון
31. לא יהא כל תוקף לכל שינוי בתקנון, בין אם כתוספת או כהשמטה או כתיקון, בין אם בהתנהגות במעשה ו/או במחדל ובין אם בשל נוהג או אחרת, אלא אם נתמלאו כל התנאים המפורטים להלן:
א. ההחלטה על השינוי נתקבלה באסיפה כללית, אשר כונסה לשם דיון בתיקוני תקנון והשתתפו בה לפחות מחצית מחברי האגודה.
ב. ההחלטה התקבלה ברוב של שלושה רבעים מהמשתתפים בהצבעה.
ג. השינוי נרשם על ידי רשם האגודות.
 
פרק ח' – יישוב סכסוכים
כל הסכסוכים הנובעים מענייני האגודה, אשר יתגלעו בין חברי האגודה לבין עצמם, בין חבר האגודה או חבר לשעבר ובין האגודה, הנהלת האגודה או כל מוסד אחר של האגודה ימסרו להכרעת מגשר מוסכם ובהעדר הסכמה לרשם לפי סעיף 52(1) לפקודת האגודות השיתופיות.

 

 
פרק ט'- פירוק האגודה
32. החלטה לפרק את האגודה ובכלל זה לשנות את אופי ההתאגדות מאגודה שיתופית לחברה בע"מ או לכל סוג התאגדות אשר אינו תואם את עקרונות התנועה הקואופרטיבית, תהא בת תוקף בהתקיים כל התנאים להלן:
א. נקראה אסיפה כללית מיוחדת לשם דיון ולהחלטה על פירוק האגודה ונשלחה לגביה הודעה 14 יום מראש ; וכן
ב. הצביעו בעד ההצעה לפרק את האגודה 85% מחברי האגודה; וכן
ג. הרשם אישר את ההחלטה הנ"ל.
33. יתרת הכספים שברשות האגודה בעת פירוק, תועבר לאגודה שיתופית, או תחולק בין מספר אגודות שיתופיות, הפועלות בהתאם לעקרונות התנועה הקואופרטיבית. ההחלטה בדבר האגודה או האגודות אליהם יועברו הכספים תתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל.
 
פרק י'- שונות
34. משלוח הודעות
כל הודעה שתשלח על-ידי האגודה לחבר ולהפך, על פי התקנון או על פי דין, בכל הקשור לפירוש התקנון או יישומו או פעולה כלשהי על פיו או לחברות החבר באגודה או לאגודה או לעסקיה, תחשב כנתקבלה באם נשלחה לכתובת הדוא"ל שמסר החבר עם הצטרפותו לאגודה.
באם ביקש החבר, בכתב, לקבל הודעות שלא בדרך הדוא"ל, תשלח ההודעה בדואר וכל הודעה תחשב כאילו נתקבלה, תוך שלושה ימי עסקים מעת משלוחה בדואר.
35. ייפוי כוח
תקנון זה מהווה ייפוי כוח בלתי חוזר והרשאה בלתי חוזרת לאגודה לפעול בשם חבריה בכל עניין בתחום מטרותיה וסמכויותיה.

 

למידע על קניית מנייהלהצטרפות לאגודהלדף הבית